"Evig is?" - eternal ice

Isbreene er blant våre mest besøkte turistattraksjoner, og en viktig del av vår norske identitet. Vil de være borte om 50 år på grunn av klimaendringer? Designeren Reidar Gjørven henter inspirasjon i brelandskapet, og tolker is, vann og stein i ord og bilder. Bildene danner også grunnlaget for skulpturelle objekter i glass.
Et opplag av disse objektene selges gjennom Rotary der 50 prosent av salgssummen går til Rotarys arbeid med å bekjempe polio.
Grafisk designer Reidar Gjørven

Hvert eneste år reiser en kvart million mennesker på smale og svingete veier opp Oldedalen for å se Briksdalsbreen. Om sommeren er her en jevn strøm av turister, men i vinterhalvåret er dalen stille. Fossene får liten vannføring. Hele landskapet endrer karakter. Alt virker rent og urørt. Vår felles naturarv.

Et dryss av nysnø over blåisen, en frisk og kald trekk ned gjennom dalen. Her står vi midt i vannets kretsløp: Snøen faller, blir presset sammen til is, i langsom bevegelse ned dalen, der den smelter. Så i viltre fosser og stille elv og gjennom små innsjøer ned til havet. Har du drukket en slurk av det rene kildevannet fra dalen, er du selv en del av dette kretsløpet.

I denne boken er is, vann og stein kilder til inspirasjon.

Kunne jeg bare ta det med meg:

På papir og lerret, kunne jeg tolke isen i matt og blankt glass og fjellet i grov keramikk – kunne jeg ta med meg suset fra elv og foss - og sangen fra den blå isen...

Isen og brelandskapet forteller mye om forholdene på vår blå planet gjennom tusenvis av år. Om temperaturen stiger, drar breene seg tilbake. Klarer vi å se sammenhengen, og makter vi å ta vare på dette særpregede miljøet, også for generasjonene som kommer etter oss?

Har vi råd å bevare det, har vi råd å la være?

Vi har ikke full kunnskap om konsekvensene av bruk-og-kast-samfunnet, men alle kan vi – bør vi gjøre vårt for en bærekraftig utvikling.

 

ETERNAL ICE?

Every year a quarter of a million tourists make their way up the narrow and bumpy roads through Oldedalen to see the Briksdal glacier. During the summer there is an even stream of visitors, but over the winter period the valley is quiet. There is little water flowing over the waterfalls and the whole landscape changes character. Everything seems clean and untouched.Our natural heritage.

A dusting of new snow over the blue ice, a fresh and cold breeze through the valley. Here we stand in the centre of the water cycle: The snow falls, is pressed to ice, moves slowly down the valley until it melts. And so, over raging waterfalls and calm rivers and through small lakes down to the sea.Have you sipped a drop of the pure spring water from the valley, are you a part of this water cycle.

The sources of inspiration in this book are ice, water and stone. I have tried to translate my inspiration through shape and colour.

Ice and the glacial landscape tell us a lot about the con­ditions on our blue planet through thousands of years. When the temperature rises, the glaciers recede. Are we able to see the connection and can we find the strength to protect this unique environment, also for the next gene­rations? Can we afford to protect it, or, can we afford not to?

We do not fully know the consequences of our “throw-away” culture, but all of us can – and should – do what they can for a more sustainable development.